Vše pro stlačený vzduch a chlazení kompresory - chladící jednotky - generátory dusíku
prodej-kompresoru.gif, 556B montaz-kompresoru.gif, 1,7kB servis-kompresoru.gif, 1,6kB kontaktni-informace-kompresory.gif, 2,1kB

Půjčovní řád 2e plus s.r.o. 3/2014

Půjčovní řád v PDF verzi k vytištění.

Účel, platnost a účinnost nájemní smlouvy

Účelem smlouvy o pronájmu je umožnit právnické či fyzické osobě (dále jen nájemce) za úplatu dočasně užívat v souladu s podmínkami této smlouvy na sjednanou dobu předmět nájmu tzn. kompresor, sušičku stlačeného vzduchu nebo jiné zařízení (dále jen stroj).
Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci do užívání stroj za podmínek dále uvedených v této smlouvě a nájemce se zavazuje, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě za dočasné užívání stroje zaplatí pronajímateli sjednaný nájem.

Nájemce se zavazuje po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě za dočasné užívání stroje zaplatit pronajímateli sjednaný nájem.

Výše a platba nájemného

Nájemce je povinen platit pronajímateli za užívání stroje nájemné v souladu s ceníkem pronajímatele. Nájemné začíná běžet dnem uzavření smlouvy resp. potvrzením Výpůjčního protokolu a převzetím stroje nájemcem. Nájemné končí dnem vrácení stroje pronajímateli a podepsáním Zápisu o vrácení. Místem převzetí a vrácení je provozovna pronajímatele na adrese: Trabantská 270, Praha 9, 190 15.

Závěrečné vyúčtování nájemného je pronajímatel povinen vystavit nájemci při ukončení nájemního vztahu a při vrácení pronajatého stroje, přičemž se přihlíží k případným ztrátám, poškozením a zničením pronajatého stroje. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli vyúčtované nájemné v hotovosti na základě daňového dokladu pronajímatele vystaveného ke dni ukončení nájmu.

Kauce

Nájemce je povinen složit při převzetí předmětu nájmu do svého užívání vratnou kauci. Touto kaucí se zřizuje zástavní právo sloužící k zajištění případné budoucí pohledávky vzniklé v případech dále uvedených. Její výše je závislá na předmětu nájmu poskytnutého nájemci do jeho dočasného užívání. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli tuto kauci při podpisu Výpůjčního protokolu ke kompresoru pro případ zničení, ztráty či poškození předmětu nájmu. V případě vzniku nároku na náhradu škody je pronajímatel oprávněn si tuto kauci započíst na náhradu škody. V případě vyšší škody je nájemce povinen doplatit jím způsobenou škodu zároveň s platbou nájemného. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení předmětu nájmu. V případě bezporuchového užívání předmětu nájmu bude kauce nájemci vrácena v plné výši při předání předmětu nájmu zpět pronajímateli.

V případě nedodržení podmínek tohoto bodu bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR. Na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, není přijatá kauce zdanitelným plněním a daň z přidané hodnoty se v případě přijetí kauce neuplatňuje.

Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu řádně a chránit jej před poškozením či zničením.
Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal předmět nájmu ve stavu, který je oběma smluvním stranám znám a který odpovídá jeho stáří a údržbě při obvyklém užívání.
Nájemce prohlašuje, že ho pronajímatel seznámil s jeho povinností zajistit, aby stroj obsluhovala pouze osoba k tomu oprávněná podle vyhlášky č. 77/1965 Sb. a zavazuje se tuto povinnost bezpodmínečně dodržovat.
Nájemce prohlašuje, že se zapůjčeným strojem bude pracovat pouze obsluha, která byla vyškolena a má platný strojnický průkaz pro obsluhu výše uvedené kategorie strojů. Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou předmětu nájmu a s jeho provozními podmínkami a že ho pronajímatel poučil o dodržování předpisů bezpečnosti práce, o skladování stroje a o jeho přepravě.
Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s návodem k obsluze.
Nájemce je povinen v případě havárie, poruše či poškození předmětu nájmu z důvodu živelné pohromy nebo jeho odcizení bez zbytečného odkladu informovat telefonicky či písemně pronajímatele. V případě havárie je povinen přivolat policii a vyžádat si sepsání příslušného protokolu.

Nájemce není oprávněn předmět nájmu přenechat do podnájmu třetím osobám bez předchozího souhlasu pronajímatele. Porušení této povinnosti nájemcem zakládá právo pronajímatele od nájemní smlouvy odstoupit a vyúčtovat smluvní pokutu za porušení smlouvy. Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu hlásit pronajímateli potřebu oprav či rozsáhlejší údržby, jinak odpovídá za škodu, která by pronajímateli nesplněním této povinnosti vznikla.

V případě poškození, zničení nebo ztrátě stroje je nájemce povinen nahradit pronajímateli škodu, která mu byla takto způsobena, a to až do výše prodejní ceny stroje.
Nájemce je povinen nejpozději do 24 hodin po uplynutí doby pronájmu neprodleně informovat pronajímatele o úmyslu prodloužit dobu nájmu. V případě, že nájemce pronajímateli předmět nájmu v dohodnuté době nevrátí, zavazuje se uhradit pronajímateli kromě ceny nájmu smluvní pokutu rovnající se denní výši nájemného.
Provede-li nájemce změny na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést stroj na své náklady do původního stavu.

Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel ručí nájemci za to, že na předmětu nájmu neváznou žádné faktické ani právní vady, které by bránily nájemci jej užívat. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon užívacích práv nájemcem po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Pronajímatel prohlašuje, že nájemce řádně seznámil s obsluhou předmětu nájmu, s jeho provozními podmínkami a že ho řádně poučil o dodržování předpisů bezpečnosti práce, o skladování a přepravě předmětu nájmu.
V případě, že pronajímatel zjistí, že nájemce v průběhu doby nájmu porušoval své podstatné povinnosti z této smlouvy vyplývající, je oprávněn písemně tuto smlouvu nájemci vypovědět. Účinky výpovědi nastávají dnem doručení výpovědi nájemci.

Skončení nájmu

Nájemní vztah lze ukončit následovně:

  1. uplynutím lhůty, na kterou byl tento nájemní vztah sjednán,
  2. písemnou dohodou stran.

Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajatý stroj pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a rovněž s přihlédnutím k provedeným opravám a úpravám odsouhlasených pronajímatelem.


© 2013 - 2021 2e plus s.r.o. | Created by Tomáš Baxa & Design by - Grafické studio